การแข่งขันออกแบบชุดบนโทรศัพท์มือถือสำหรับ PUBG – ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การแข่งขันออกแบบชุดบนโทรศัพท์มือถือสำหรับ PUBG จัดขึ้นโดยบริษัท Tencent Games (ซึ่งต่อไปในที่นี้เรียกว่า “ผู้จัดการแข่งขัน”)

2. รางวัลสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

3. การแข่งขันนี้เปิดให้สำหรับผู้เข้าร่วมที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยในช่วงเวลาของการส่งเท่านั้น

4. ทุกคน (ผู้เข้าแข่งขัน) ที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้รับทราบและยอมรับว่ากฎเหล่านี้มีผลผูกพันต่อผู้เข้าแข่งขัน และผู้จัดการแข่งขันและ/หรือพันธมิตรของผู้จัดการแข่งขันอาจใช้ผลงาน รวมถึงข้อมูลที่มอบให้ในการแข่งขันนี้ได้แบบไม่มีข้อจำกัด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดที่กล่าวถึงในข้อ 18

5. ผู้เข้าแข่งขันยอมรับว่าผลประโยชน์และชื่อเสียงอันดีของผู้จัดการแข่งขันมีความสำคัญมาก ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันจากการแข่งขันหรือถอนรางวัล หากผู้จัดการแข่งขันเชื่อว่าผู้เข้าแข่งขันละเมิดข้อผูกพันภายใต้กฎกติกานี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องไม่กระทำหรือละเลยการกระทำใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันจะทำให้ผู้จัดการแข่งขันเสื่อมเสียชื่อเสียง

6. ผลงานทุกชิ้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องลามกอนาจาร สร้างความไม่พอใจ มีลักษณะสื่อทางเพศ ดูถูกชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา อาชีพ หรือกลุ่มอายุ ส่งเสริมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติดผิดกฎหมาย ยาสูบ ปืน/อาวุธจริง (หรือการใช้สิ่งใดๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) หรือมีวาระนโยบายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำลายชื่อเสียง ปลอมแปลงหรือมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับบุคคลหรือบริษัทอื่นที่เป็นการดูถูกเหยียดหยาม หรือสื่อสารข้อความหรือรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ในเชิงบวกและ/หรือความปรารถนาดีที่เราต้องการสื่อและ/หรือฝ่าฝืนกฎหมาย

7. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้ามาถือเป็นความเสี่ยงของผู้เข้าแข่งขัน และในกรณีที่เกิดปัญหาความยุ่งยากทางเทคนิคอันเป็นผลสืบเนื่องจากอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ หรือคุณภาพของระบบรักษาความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตลดลง ผู้จัดการแข่งขันอาจตัดสิทธิ์ผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมดตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

8. ผลงานทุกชิ้นต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่นด้วยการใช้เครื่องหมายการค้า เพลง
โลโก้ ชื่อ หรือรูปภาพ โดยไม่ผ่านการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง

9. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานของตนทางเว็บไซต์สำหรับการแข่งขันที่ www.pubgmobileoutfitsdesign.com เท่านั้น

10. ในการแข่งขันครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้หลายชิ้น ผลงานที่ไม่สมบูรณ์จะถือเป็นโมฆะ

11. ผลงานแต่ละชิ้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์ ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานที่ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือสร้างความไม่พอใจตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

12. ผู้ออกเสียงจะสามารถออกเสียงสำหรับการส่งได้จากประเทศที่ตนอาศัยอยู่เท่านั้น

13. แต่ละบัญชีจะมีสิทธิ์ออกเสียงได้ 3 เสียงต่อหนึ่งบัญชี

14. แต่ละเสียงสามารถลงคะแนนให้งานออกแบบได้เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้น

15. การตัดสินผลงานของผู้จัดการแข่งขันและคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันไม่มีสิทธิ์โต้แย้งเพิ่มเติมต่อผู้จัดการแข่งขัน

16. ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมล ผู้จัดการแข่งขันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแจ้งให้ผู้ชนะทราบ แต่จะไม่รับผิดชอบหากผู้ชนะไม่ได้รับแจ้งหรือไม่สามารถติดต่อได้
17. ของรางวัลทั้งหมดที่ได้รับถือเป็นความเสี่ยงของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว และผู้จัดการแข่งขันจะไม่รวมการรับประกันและข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับของรางวัลในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

18. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ต้นทุน ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับของรางวัลหรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การบาดเจ็บและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าทางตรงหรือเกิดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากความประมาทหรือปล่อยปละละเลย ให้แก่ผู้จัดการแข่งขัน ตัวแทน ผู้สนับสนุนของผู้เข้าแข่งขัน

19. รายละเอียดส่วนตัวทั้งหมดที่แจ้งไว้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนและจะไม่ถูกนำไปจำหน่ายหรือมอบให้แก่บุคคลภายนอก

20. ของรางวัลจะถูกริบคืนหากไม่ได้เก็บรวบรวมไว้ภายในกรอบเวลาที่ระบุหลังจากการประกาศผู้ชนะ

21. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขกฎกติกานี้หรือยุติการแข่งขันได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทุกการตัดสินใจของผู้จัดการแข่งขันภายใต้กฎกติกานี้ถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้เข้าร่วมแข่งขันจะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือโต้ตอบใดๆ ทั้งสิ้น

22. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก